Miljø og kvalitet

plus

Kvalitetspolitik:

Det er Jakobsen & Blindkilde A/S´s målsætning at fremstå som en kvalitets­be­vidst virksomhed. Virksomhedens ydelser, skal kvalitetsmæssigt som et minimum, opfylde de i projektet opstillede krav. Virksom­hedens kvalitetsstyringssystem skal derfor til enhver tid opfylde bygherrens krav, sådan at det umiddelbart kan forhåndsgodkendes til opgaver, hvor der stilles krav om kvalitetssikring.

For at opnå disse mål er der i virksomheden udarbejdet et kvali­tetsstyringssystem, som en norm for de ansattes handlinger. Kvalitetsstyringssystemet beskrives i en generel kvalitets­håndbog­ og en sagsbestemt kvalitetsplan. I forbindelse med kvalitetsplanen udarbejdes der en kontrolpl­an, som angiver de egentlige procedurer, for den enkelte opgaves kvalitetssikringsaktiviteter. Virksomheden råder i øvrigt over Dansk Byggeri’s STANDARD­KONTROL­SKEMAER, som anvendes til dokumentation. Virksomhedens kvalitetsstyringssystem opfylder de generelle krav.


Miljøpolitik:

Jakobsen & BlindkildeA/S har som mål til en hver tid at overholde nedenstående miljøhandlingsplan, der er en del af vores kvalitetsplan.

Miljømålsætning:

Det er Jakobsen & Blindkilde A/S´s målsætning at:

  • Overholde og opfylde de til enhver tid gældende love og bestemmelser på området.
  • Opretholde og ajourføre procedurer samt miljørelaterede retningslinier for arbejdsopgaver på entreprisen, som sikrer overholdelse af den i kontraktgrundlaget angivne målsætning, og som for det eksterne miljø er udmøntet i nærværende miljøhandlingsplan.

 

Miljøhandlingsplan:

Miljøledelsessystemet er en integreret del af kvalitetssystemet for sagen. De i kvalitetsplanen angivne administrative og styringsrelaterede procedurer er således også gældende for miljøledelsen. Nærværende miljøhandlingsplan, dækker det eksterne miljø, mens arbejdsmiljø og sikkerhed er beskrevet i Plan for sikkerhed og sundhed. Der er i forbindelse med opstilling af miljøhandlingsplanen gennemført vurderinger med henblik på minimering af miljøbelastning hvad angår støj, støv. lugt, spild m.v. i relation til fastlagte processer og valgt produktionsudstyr.

Jakobsen & Blindkilde A/S har i planlægningsfasen vurderet de forestående arbejdsopgavers betydning for miljøet, for såvel egne arbejder som for arbejder, der udføres af underentreprenører og leverandører, samt angivet foranstaltninger til minimering af miljøbelastningen.

Planen skal foreligge på arbejdspladsen i forbindelse med anstilling.